av最美

av最美

答曰∶柴胡虽能和解少阳,而其升提之力甚大。其脉象较前和缓似有上盛下虚之象,爰即原方略为加减,再添滋补之品。

又尝治一妇,每当行经之时腰疼殊甚,诊其脉气分甚虚,于四物汤中加黄八钱,服数剂而疼愈,又一妇腰疼绵绵不止,亦不甚剧,诊其脉知其下焦虚寒,治以温补下焦之药,又于服汤药之外,俾服生硫黄细末一钱,日两次,硫黄服尽四两,其疼除根。由外感者虽不忌用表散之品,然宜表散以辛凉,不宜表散以温热,若薄荷、连翘、蝉蜕、芦根诸药,皆表散之佳品也。

其脉重按不实者,血亏而气亦亏也。答曰∶玄参细嚼之其味甘而微苦,原甘凉滋阴之品,实非苦寒之药。

方解方中鸦胆子、硫黄并用者,因鸦胆子善治下血,而此证之脉两尺过弱,又恐单用之失于寒凉,故少加硫黄辅之,况其肠中脂膜,因下血日久易至腐败酿毒,二药之性皆善消除毒菌也。治之者宜上开其结,下止其泻,兼清其内伤外感之热庶可奏效。

前此之恶露自下,实多赖鹿角胶之力,今又助之以三七,亦化瘀血不伤新血之品。宜于大剂滋补药中,再加升补气分之品。

非然者则剂轻原不能挽回重病,若剂重作一次服病患又将不堪。拟用建瓴汤方治之,因病脉之所宜而略为加减。

Leave a Reply